حسین عیسی زاده

HOSSEIN ISAZADEH

گر دل پشت حرف عقل، اما نمی گذاشت – تردید پا به خلوت دنیا نمی گذاشت